April, 4th 2012 Shinonome Noh

4/4 Shinonome Noh

Shinonome Shrine, Matsuyama
From 2:00p.m. (gates open at 1:30p.m. )

Program:
Maibayashi: “KIYOTSUNE” shite: UDAKA Michishige
Kyogen: “BONSAN” shite: FURUKAWA Michiro
Noh: “HAGOROMO-Banshiki” shite: KONGO Tatsunori

shinonomenoh I shinonomenoh II
Click here I II for further details.

Tickets: 2,000 yen Reserve tickets (in Japanese) by phone or e-mail: 090-4784-5847, 
http://shinonome-nou.com/